Gravadores

Open Programmer - Programador Open Source USB para Microntroladores PIC, EEPROMS Microware, Microntroladores ATMEL

Open Programmer – Programador para PIC, ATMEL e EPROM 24, 25, e 93

Conheça o Open Programmer – Programador Open Source USB para Microntroladores PIC PIC10-12-16-18-24, dsPIC30-33, EEPROMs tipo 24xxxx (I2C), 25xxx (SPI), 93xx6 (MicroWire), DS24xx (OneWire), 11xxx … Leia mais